Правила и условия за ползване

Внимателно прочетете тези условия, преди да ползвате сайта sdk-nus.com. Ако ползвате този сайт, се счита, че ги приемате и сте СЪГЛАСНИ с тях. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, НЕ ПОЛЗВАЙТЕ сайта!

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между „Непрекъснато усъвършенстване“ ЕООД (наричан по-долу sdk-nus.com), от една страна, и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн sdk-nus.com и поддомейните му (наричани общо и за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационни и търговски услуги, предлагани от „Непрекъснато усъвършенстване“ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на sdk-nus.com (с изключение на линка към настоящите Условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Условия.


„Непрекъснато усъвършенстване“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: София, ул. Лайош Кошут 22; ЕИК 131080390; ЕИК по ЗДДС BG131080390.


1. Условия за ползване на Сайта sdk-nus.com

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че Услугите и Сайтът се предоставят „във вида, в който са“, както и това, че sdk-nus.com не поема отговорност за навременността, изтриването или невъзможността своевременно да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други потребители мнения и оценки за продукти, за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради незнание, технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

В случай че използването на този Сайт (или части от него) доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт на оборудване или поправка на информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Интернет/World Wide Web чрез компютър или други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо оборудване за достъп до Интернет/World Wide Web.

sdk-nus.com предоставя единствено информационното съдържание на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта вследствие на експлоатирането на компютърното или друго оборудване от страна на Потребителя.

2. Задължения на Потребителя при регистриране

Предвид ползването на Сайта на sdk-nus.com Потребителят се съгласява:

  • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование лични данни);
  • да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, sdk-nus.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед на сигурността и защитата на личния живот на своите потребители, sdk-nus.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.

3. Защита на личните данни. Политика за конфиденциалност

Съобразно със Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на sdk-nus.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.

Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително потребителско име и парола) да бъдат обработвани от sdk-nus.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на sdk-nus.com.

Всички доброволно предоставени от Потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от sdk-nus.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички сайтове на „Непрекъснато усъвършенстване“ ЕООД.

sdk-nus.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

sdk-nus.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Повече за Защита на личните данни и политиката за конфиденциалност на sdk-nus.com вижте в Декларацията за поверителност.

4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

Потребителят получава достъп до всички услуги на sdk-nus.com, след като завърши процеса на регистрация.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се осъществява с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно sdk-nus.com за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване или забравяне на паролата и при изрично искане от страна на Потребителя, sdk-nus.com автоматично ще изпрати съобщение на регистрирания от Потребителя e-mail адрес, съдържащо регистрираното потребителско име и нова парола.

sdk-nus.com не носи отговорност за каквито и да са щети и загуби, възникнали поради незнание или неспазване на разпоредбите на настоящия член.

5. Поведение на потребителите

Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, звук, снимки или всякакви други материали (наречени общо по-нататък Съдържание), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на този, който генерира това Съдържание.

Използвайки Сайта, Потребителят може да попадне на Съдържание, което според него има обиден, неприличен или неприемлив характер. sdk-nus.com не е отговорен при никакви обстоятелства за каквото и да е Съдържание, създадено от потребители на Сайта, включително грешки и пропуски в него, както и/или за каквито и да било щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

6. Авторски права и ограничения, свързани с тях

sdk-nus.com дава право на потребителите да ползват всички услуги, предоставени в Сайта, само за лични нужди, с нетърговска цел и при условие че не се нарушават авторските права на sdk-nus.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било обществена или търговска цел. Използването на публикуваните в този Сайт материали в други сайтове без изрично разрешение на sdk-nus.com е забранено.

Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяко непозволено използване е в нарушение на авторското право, правата върху търговски марки или други законови разпоредби.

7. Представяне на стоки и услуги

В страницата на всяка стока/услуга, представена в Сайта, се посочват цената, основните характеристики на стоката/услугата, както и допълнителна информация, подпомагаща информирания избор при покупката на продукта.

sdk-nus.com си запазва правото да публикува информация за стоки на чужд език, когато:

  1. съществува опасност с превода й да се предаде неточно ценна информация относно характеристиките на стоката;
  2. няма общоприета еднозначна терминология на български език;
  3. самата стока е носител на информация на съответния език или е предназначена за ползване от хора, които говорят този език.

Всички посочени на сайта цени са с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата й се посочват разликите в цената за всяка от модификациите.

В случай че стоката не попада в промоционална програма, което се посочва изрично, се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото й, физическите й размери, дестинацията и начина на доставяне. Цената на всяка стока и доставка е ясно посочена на Сайта и Потребителят приема да я заплати.

sdk-nus.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не са достъпни в момента.

8. Закупуване на стока и/или услуга, представени в sdk-nus.com

След като се регистрира на Сайта, Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, представяни от sdk-nus.com. При съставяне на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди окончателното потвърждаване на поръчката Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги, както и да откаже поръчката.

При потвърждаване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със sdk-nus.com относно конкретната покупка, както и покритите от настоящите Условия обстоятелства, при които поръчката се смята за направена:

  1. за потребители, пазаруващи за първи път – регистрация, следвайки инструкциите в Сайта и при спазване на настоящите Условия;
  2. за потребители, пазаруващи повече от веднъж – при съставяне и потвърждаване на поръчката.

sdk-nus.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от упоменатата по време на регистрацията. При допуснати грешки поради незнание или по технически причини от страна на Потребителя sdk-nus.com има право да откаже изпълнението на съответната поръчка и не дължи на Потребителя обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови предварително платени и/или депозирани суми от него, ако има такива.

9. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин. sdk-nus.com си запазва правото да удължава посочените срокове до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да ги удължава над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

sdk-nus.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина и цената на доставката.

10. Плащане на закупени стоки/услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и/или услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на sdk-nus.com или на неговия представител/подизпълнител, извършващ доставката, пълната стойност на поръчката. В случай че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки/услуги, sdk-nus.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай че Потребителят не се откаже от закупените стоки/услуги, sdk-nus.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки/услуги.

При плащане по банков или електронен път Потребителят депозира предварително сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на sdk-nus.com. Доставката на поръчаните поръчаните по банков път стоки и услуги се изпълнява, след като депозитът бъде потвърден от страна на банката. В случай че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, sdk-nus.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай че Потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, sdk-nus.com приема направения депозит като плащане на поръчката.

11. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7-дневен срок от получаване на поръчката и да я върне на sdk-nus.com.

Потребителят може да върне поръчаната стока на sdk-nus.com, ако реши да се откаже от сделката, но sdk-nus.com ще приеме отказа само в случай че дадената стока ще се върне във вида, в който е доставена, а ако е опакована – да не е изваждана от опаковката и тя да не е нарушавана.

При отказ от поръчана стока разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

12. Други

sdk-nus.com има право да променя технологията и външния вид на предоставяните стоки и услуги по всяко време и без предварително известяване.

sdk-nus.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използването им.

13. Настоящите условия може да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. sdk-nus.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на Условията.
14. При ползване на услугите на sdk-nus.com Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, произтичащи от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати тук.
15. С натискане на всеки един обект, линк или бутон, намиращ се на sdk-nus.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), се счита, че Потребителят се съгласява с  тези Условия, приема ги и се задължава да ги спазва.