Вставки

Вставки

40 лв.


Зъбният кариес, усложненията му и пародонтозата са най-често срещаните заболявания в ежедневната зъболекарска практика. Ето защо въпросите свързани с тяхното лекуване, са от изключтелно важно значение. Проблемите на тези основни стоматологични заболявания все още не са напълно решени.

През последните години известно влияние има общото увлечение на стоматологичните кадри към прилагането на композиционните материали поради лекото им обработване и естетичния ефект. В книгата се изтъкват предимствата на вставките пред директните възстановявания и е представен натрупания опит на стоматологичната теория и практика по отношение на тяхното изработване и здравния ефект от приложението им.

Издателство

Непрекъснато усъвършенстване

Година

2013

Страници

280

Корица

Мека

ISBN

978-619-90147-3-8

Предговор към второ издание

Увод

Глава 1. Историческа справка
Глава 2. Индикации и контраиндикации за възстановяване на зъбните тъкани с вставки
Предимства на вставките пред директните обтурации
Глава 3. Терминология и класификация на вставките
Глава 4. Методи и технологии за изработване на вставки
Традиционни лабораторни методи
Технология за изработване на вставките чрез наслояване и синтероване на стъклокерамични прахове
Технология за изработване на вставките чрез отливането им от метални сплави
Изработване на вставки от лабораторни композити
Изработване на вставки от стъкло­керамика чрез леене по стопяем модел
Изработване на вставки от стъклокерамика чрез пресоване на керамиката
Изработване на керамичните вставки по САD/САМ технологията
Глава 5. Основни материали, използвани при изработването на вставките
Отпечатъчни материали
Исторически преглед на използваните отпечатъчни материали
Стоматологични восъци за инлеи
Еластични отпечатъчни материали
I. Хидроколоидни отпечатъчни материали
I. 1. Обратими (агар-агарови) хидроколоиди
I. 2. Алгинатни отпечатъчни маси (необратими хидроколоиди)
I. 3. Хидроалгинати
II. Еластомерни отпечатъчни материали
II. 1. Тиоколови еластомери (поли­сулфидни каучуци)
II. 2. Силиконови еластомери
II. 2. А. Кондензационни или С-силикони
II. 2. А. 1. Подобрени кондензационни силикони
II. 2. Б. Адитивни или А – силикони
II.3. Отпечатъчни маси от полиетерни гуми
II. 4. Винилсилоксан полиетери
Глава 6. Огнеупорни опаковъчни материали
Гипсови огнеупорни материали
Разширение на гипсовите огнеупорни материали
Разширение при втвърдяване
Хигроскопично разширение
Топлинно разширение
Свойства на гипсовите опаковъчни материали
Фосфатни огнеупорни маси
Фосфатни огнеупорни маси за пресоване
Глава 7. Метални сплави
Благородни стоматологични сплави
Сребърно-паладиеви сплави
Сребърно-калаени сплави
Никел-хромови сплави
Глава 8. Керамични материали
Зъболекарски порцелани (фелдшпатови стъклокерамики)
Левцитни прескерамики
Литиево дисиликатни прескерамики
Стъклокерамики за машинна обработка
Поликристални керамики на циркониевия диоксид
Глава 9. Лабораторни композити
Начин на полимеризация
Глава 10. Цименти
Изисквания към циментите
Цинк-фосфатни цименти
Стъклено-йономерни цименти
Традиционни стъклено-йономерни цименти
Фабрично дозиране и машинно размесване
Модифицирани със смола стъклено-йономерни цименти
Композитни цименти
Самоадхезивни композитни цименти
Самоецващи и самоадхезивни цименти
Глава 11. Клиничен и лабораторен протокол при изработване на металните вставки
Анализи на кариесните и некариесните заболя­вания и дефекти в зъбните тъкани и определяне на вида на конструкцията на вставката
Тенденции в зъболечението за изрязване на твърдите зъбни тъкани при изработване на вставки
Ролята на лечението на засегнатия зъб при изработване на кавитета
Условия за изработване на кавитети за вставки
Изработване на I клас кавитети
Изработване на II клас кавитети
Изработване на кавитет на силно разрушени молари и премолари
Изработване на V клас кавитети
Препариране на подмолните и неравните стени на кавитета
Запазване на твърдите зъбни тъкани до окончателното им обтуриране с вставка
Глава 12. Лабораторен протокол на летите вставки в зъботехническата лаборатория
Опаковане на восъчния модел
Подготовка на восъчния модел за опаковане
Опаковане на восъчният модел – създаване на „ядка“
Поставяне на „ядката“ в отливната муфа
Отливане на вставката
Определяне на количеството на сплавта за отливане на вставката
Отливане на вставката
В стоматологичния кабинет – втори клиничен етап
Ревизия на отливката
Ажустиране и обработване на вставката в кавитета на зъба
Полиране на вставката
Фиксиране на металните вставки
Залепване на металните вставки
Избор на подходящ цимент
Изолиране на зъба
Почистване и подсушаване на кавитета
Дозиране и разбъркване на цимента
Поставяне на цимента
Поставяне на вставката
Премахване на излишния цимент
Контрол на оклузията и артикулацията
Покриване на ръбовете
Занитване на вставката
Възстановяване на силно разрушени витални, хипопластични и абразирани молари с вставки
Първи метод
Втори метод
Трети метод
Четвърти метод
Глава 13. Керамични вставки
Предимства на керамичните вставки пред директните композитни изграждания
Предимства на керамичните пред металните вставки
Предимства на керамичните вставки пред обвивните коронки
Клиничен протокол
Първо посещение
Снемане на отпечатък
Изработване на временна вставка
Лабораторен протокол
Изработване на керамичните вставки чрез синтероване върху модел от огнеупорна маса
Изработване на керамичните вставки чрез пресоване
Клиничен протокол
Второ посещение
Подготовка на керамичната вставка за фиксиране
Глава 14. Изработване на композитни вставки
Предимства на композитните вставки
Директно-индиректен метод за изработване на композитните вставки
Индиректен метод за изработване на композитните вставки
Ажустиране на композитните вставки
Фиксиране на композитните вставки
Клинична оценка на композитните вставки
Глава 15. Комбинирани вставки
Металокерамични вставки
Сандвич техника
Комбинирана вставка метална сплав/композит
Глава 16. Лети щифтови изграждания
I. Клиничен протокол
I. 1. Препариране на зъбните структури за лети щифтови изграждания
Снемане на отпечатък
Подготовка за транспортиране на снетия отпечатък
II. Лабораторен протокол
Моделиране на щифтовото пънче
Опаковане и отливане на щифтовото пънче
III. Ажустиране и циментиране на летите щифтови изграждания
Сглобяеми щифтови пънчета
Глава 17. Анализ на най-често допусканите грешки и усложнения при възстановяванията с вставки
Грешки и усложнения при възстановяванията с вставки
Клинични грешки
Снемане на циментираните вставки
Предпазни мероприятия при изработване на вставките
Глава 18. Ефективност от приложението на вставките при възстановяване на зъбните тъкани при лечението на зъбния кариес и на усложненията му

Речник на използваните термини

Отзиви

Все още няма отзиви за тази книга.

Be the first to review “Вставки”