Протетично лечение с цели протези

0
Програма
 1. Цели на протетичното лечение при пациенти с беззъби челюсти.
 2. Анатомо-топографски особености на горната и долна беззъба челюст.
 3. Лечебен план. Снемане на отпечатък със стандартна лъжица. Избор на отпечатъчен материал. Сравнителна характеристика на отпечатъчните материали използвани при протезиране на беззъби челюсти.
 4. Индивидуална лъжица. Материали и методи за изработване на индивидуални лъжици. Ажустиране на индивидуалната лъжица.
 5. Отпечатъчни техники с индивидуална лъжица – за горна и долна челюст. Отпечатъчна техника с гипс – особености. Отпечатъчна техника с полиетери – особености.
 6. Отливане на работен модел – изработване на оклузионни шаблони. Изисквания към работните модели и оклузионните шаблони.
 7. Определяне на оклузионна равнина на долната трета на лицето на междучелюстните съотношения. Методи, сравнителна характеристика.
 8. Избор на изкуствени зъби. Видове, сравнителна характеристика.
 9. Концепции за нареждането им в ежедневната практика.
 10. Пластмаси за изработване на цели протези. Сравнителна характеристика. Технологични грешки при обработването и при опаковането им.
 11. Ажустиране, наартикулиране и предаване на цели протези. Прес-индикаторни пасти. Наставления към пациента, контролни прегледи.
 12. Имедиатни цели протези. Особености.
 13. Клинични варианти. Клинични и лабораторни грешки при протетичното лечение на пациентите с беззъби челюсти.
 14. Коригиране на допуснатите грешки при протетичното лечение с цели протези.
 15. Меки пластмаси. Методи за ребазиране на целите протези с меки пластмаси.

Цена на курса: 350 лв.

 • Водещ на курса: проф. д-р Христо Кисов
 • Място на провеждане: София 1606, ул. „Лайош Кошут“ 22
 • За справки и записвания:
  0897 90 77 55 – Вяра Николчева;
  estheticdentistry.bg@gmail.com

Вашият коментар