Кирил Гогушев

Катедра Протетична дентална медицина
Факултет Дентална медицина – Варна
Медицински университет – Варна