Естетична стоматология и имплантология – бр. 4/2016

0
Естетична стоматология и имплантология бр. 4/2016

Естетична стоматология и имплантология бр. 4/2016

Списание „Естетична стоматология и имплантология“ е продължител на вестник „Естетична стоматология“ и се издава с подкрепата на Българската академия по естетична стоматология.

Редакционният екип на списанието включва изтъкнати специалисти като проф. Христо Кисов, проф. Г. Тодоров, проф. Й. Йорданов, проф. А. Лудвиг, д-р Лазаридис (Англия) и много други.

Списанието е луксозно и пълноцветно и има за цел не само да информира българските зъболекари за последните научни открития и разработки в областта на стоматологията и имплантологията, но и да бъде форум, където всеки от Вас може да описва и споделя своите клинични случаи.

Списанието излиза в 4 броя годишно в обем от 32 стр. Цената на един брой е 5 лв. Абонаментът за четирите броя за 2016 г. е 16 лв.

Ако искате да се абонирате, можете да ни пишете на email: estheticdentistry.bg@gmail.com, или да се свържете с нас на тел. 0897-907-755. Абонатите на сп. „Естетична стоматология и имплантология“ ще получават 10% отстъпка при пазаруване от сайта.

 • Програмата за усъвършенстване в помощ на членовете на БАЕС u на абонатuте на сп. „Естетuчна стоматологuя u uмплантологuя“
  Реgакционно
 • Преgставяне на чл.-кор. проф. g-p Йорgан Йорgанов
 • Антропологuя. Наръчнuк за мeguцu, стоматолозu u бuолозu
 • Пpecкepaмuкu – преguмства u неgостатъцu за разрешаване на естетuчнuте проблемu на пацuентuте
  Христо Кисов
 • Сглобяема щuфтоВа кopoнкa в областта на моларuте
  Стоян Кацаров, Хр. КисоВ
 • Зъбната ерозuя – преguзвuкателство за естетuчната стоматологuя. Част 11. Профuлактuка
  Христо Кисов, Ангелина Влахова
 • Естетuчно възстановяване на случаu с амелогенезuс uмперфекта
  Калчо Кисов
 • Контролuрано поставяне на uмплантu в реално време с помощта на ултразвуково ЗD устроuство с голяма точност
  Apвeg Луgвиг
 • Особеностu прu uмплантологuчно леченuе на пацuентu с guабет. Клuнuчен случаи
  Калчо Кисов, Becкo Стоилов, Анастасия кagueвa


Поръчай това списание


 • Година: 2016
 • Издателство: Непрекъснато усъвършенстване
 • Страници: 32
 • Корица: мека
 • ISBN 977-2-36-792900-3

Вашият коментар