Антропология: наръчник за медици, стоматолози и биолози

0
Антропология: наръчник за медици, стоматолози и биолози

Антропология: наръчник за медици, стоматолози и биолози

Антропологичните изследвания в България, както тези от всички останали области на науката, са част от българската култура. Тяхното начало датира от XIX век и съвпада с формирането на класическата антропология. Още тогава редица чуждестранни изследователи са проявили интерес към антропологията на българите.

Книгата „Антропология: наръчник за медици, стоматолози и биолози“ – второто преработена и допълнено издание на проф. Йордан Йорданов – несъмнено ще отговори на необходимостта да запълни съществуващата празнина в този дял от науката. Тя ще подпомогне обучението на студентите и работата на медиците, стоматолозите и биолозите.

„Този труд има скромната задача да представи в систематизирана форма главните антропологически методи и естеството на получените чрез тях данни, като очертава значението им в профилактиката и диагностиката на различни заболявания в медицинската и стоматологичната клинична практика. Посочени са насоките за приложение на антропологичните методи и резултатите от тях както в конкретни медицински  дисциплини, така и в интердисциплинарни и комплексни изследвания.“

Тези думи на автора и представената от него информация в кратка форма несъмнено ще бъде използвана рационално, представляват професионален интерес и отговарят на нуждите на науката и практиката.

Предговор

Увод

Методи на изследване в антропологията
Равнини, посоки, полюси, движения, пози
Антропологични белези

Скелет на човека
Анатомични данни
Кости на главата
Кости на тялото
Кости на горния крайник
Кости на раменния пояс
Кости на свободния горен крайник
Кости на ръката
Кости на долния крайник
Кости на тазовия пояс
Кости на свободния долен крайник
Кости на ходилото
Антропологично изследване на черепа
Краниометрия
Краниометрични точки на черепа
Антропологични размери и ъгли на черепа
Черепни индекси
Краниоскопия
Антропологично изследване на зъбите и съзъбието
Одонтометрия – зъбни размери и производни величини
Одонтоскопия – съзъбие, зъбни редици, зъби
Одонтологични данни в антропогенезата и етническата антропология
Антропологично изследване на костите от извънкраниалния скелет
Антропометрия (остеометрия)
Антропоскопия (остеоскопия)
Определяне на пола, възрастта, ръста и расовата принадлежност по костите
Определяне на пола
Определяне на възрастта
Определяне на ръста
Определяне на расовата принадлежност
Палеопатология
Ритуални и лечебни въздействия върху костите
Изкуствена деформация на черепа
Трепанация на черепа
Други въздействия върху костите и зъбите
Палеодемография
Идентификация на индивида по костни останки

Антропологично изследване на живия човек
Антропологично изследване на главата
Кефалометрия
Антропологични (кефалометрични) точки на главата
Антропологични размери на главата
Индекси на главата
Кефалоскопия
Антропологично изследване на тялото
Соматометрия
Антропологични точки на тялото
Антропометрични размери на тялото
Индекси и производни величини
Кожни гънки
Соматоскопия
Допълнителни методи за антропологично изследване
Дерматоглифика
Антропогенетика
Физическо развитие на човека
Ръст
Телесна маса
Гръдна обиколка
Конституция на човека

Приложения
Скелет на човека
Общи сведения за костите
Дълги кости (ossa longa)
Къси кости (ossa brevia)
Плоски кости (ossa plana)
Смесени кости
Растеж и развитие на костите
Общо разпределение на костите на човешкия скелет
Кости на главата (ossa capitis – cranium)
Кости на мозъковия дял на черепа
Челна кост (os frontale)
Теменна кост (os parietale)
Тилна кост (os occipitale)
Клиновидна кост (os sphenoidale)
Решетъчна кост (os ethmoidale)
Слепоочна кост (os temporale
Кости на лицевия дял на черепа
Горна челюст (maxilla)
Ябълчна (скулова) кост (os zygomaticum)
Носна кост (os nasale)
Слъзна кост (os lacrimale)
Небцова кост (os palatinum)
Ралник (vomer)
Долна носна мида (concha nasalis inferior)
Долночелюстна кост (mandibula)
Подезична кост (os hyoideum)
Зъби (dentes), съзъбие (dentition)
Кости на трупа (туловището) (ossa trunci)
Прешлени (vertebrae)
Ребра (costae)
Гръдна кост, гръдник (sternum)
Гръден кош (thorax)
Кости на горния крайник (ossa membri superior)
Кости на раменния пояс
Кости на свободния горен крайник
Кости на ръката (ossa manus)
Кости на долния крайник (ossa membri inferioris)
Кости на тазовия пояс
Таз (pelvis)
Кости на свободния долен крайник
Кости на ходилото (ossa pedis)
Антропология в индустрията и ергономията
Антропология в съдебната практика
Антропология в спорта
Човешки раси
Антропология в археологията
Обработка на човешки костен материал
Реставрация, консервация, експониране
Лабораторни изследвания на костни обекти
Документиране на антропологичното изследване
Антропологичен фиш
Фотодокументиране на антропологичен материал
Други начини на документиране
Обработка на данните от антропологичното изследване
Нормативи в антропологията
Антропологически данни за населението на България в края на ХХ век


Поръчай тази книга


  • Година: 2017
  • Издателство: Класика и стил
  • Страници: 304
  • Корица: мека
  • ISBN 978-954-327-105-4

Вашият коментар